Gabinety Cukrowa

Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – NOTA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej Gabinety Cukrowa przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”, mają charakter danych osobowych. W świetle powyższego Gabinety Cukrowa pragnie poinformować Panią/Pana o najważniejszych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych udzielając odpowiedzi na poniższe pytania.

W świetle powyższego Gabinety Cukrowa pragnie poinformować Panią/Pana o najważniejszych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych udzielając odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Gabinetu Cukrowa Sp. z o.o., NIP: 8522694773; REGON: 525428059; KRS 1039068

2. W jaki sposób mogę skontaktować się z Administratorem?

Dane kontaktowe Administratora do kontaktu w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych są następujące: adres ul. E. Kwiatkowskiego1/27 lok. 6; 71-401 Szczecin; e-mail: odo@gabinetycukrowa.pl

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy przetwarzamy dane w związku z wykonywaniem zawartej umowy o udzielanie świadczeń medycznych
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

  Z taką sytuacją mamy do czynienia jeżeli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych na naszych stronach internetowych oraz w social mediach, w celach wizerunkowo – marketingowych.

  art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia przede wszystkim, gdy w związku z zawartą z Panią/Panem transakcją dokonujemy rozliczeń finansowych, a także, w przypadku monitoringu wizyjnego, monitoringu systemów informatycznych, wewnętrznej identyfikacji wizualnej, w ramach stosowania systemu kontroli dostępu.

 3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinety Cukrowa polegają przede wszystkim na podejmowaniu działań z zakresu świadczeń zdrowotnych, Prawnie uzasadniony interes polega także na prowadzeniu postępowań windykacyjnych lub podejmowaniu działań w celu zaspokojenia naszych roszczeń, a także na podejmowaniu działań pomocniczych, w tym w szczególności organizacyjnych do głównego przedmiotu naszej działalności, a także dla działalności statystycznej.

4. W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu:

 1. zawarcia z Panią/Panem umowy o świadczenie usług medycznych
 2. wykonania przez nas zawartej Panią/Panem umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia, w celu profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem tych usług.
 3. dochodzenia roszczeń;
 4. rozliczeń finansowych, w tym także wystawiania dokumentów księgowych
 5. udokumentowania rodzaju, zakresu oraz wartości usług wykonanych dla Pani/Pana, a także odtworzenia historii usług wykonanych przez nas dla Pani/Pana.
 6. statystycznych i ewidencyjnych
5. W jakim zakresie przetwarzane są moje dane osobowe?

Gabinety Cukrowa przetwarza w szczególności takie dane jak Pani/Pana imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, numer rachunku bankowego, wizerunek oraz inne dane, w tym dane wrażliwe o Pani/Pana stanie zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Czy przetwarzane są moje dane wrażliwe?

Gabinety Cukrowa przetwarza Pana/Pani dane osobowe szczególnych kategorii, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej z Panem/Pani umowy o świadczeniu usług zdrowotnych. Zakres przetwarzanych danych o stanie zdrowia zależy od rodzaju świadczonych przez nas usług/

7. Czy i komu mogą być przekazane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać jedynie naszym zaufanym partnerom, którzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jedynie we wskazanym przez nas zakresie i zgodnie z naszymi poleceniami. Pani/Pana dane będą udostępniane współpracującym z nami firmom z zakresu prawa, z branży IT, rachunkowości i księgowości

Pani/Pana dane będą przekazywane przez nas także innym podmiotom leczniczym w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonania przez nas umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, np. do innych podmiotów świadczących usługi diagnostyczne lub laboratoryjne.

Pani/Pana dane mogą być też przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane również innym osobom na podstawie stosownego upoważnienia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą objęte czynnościami związanymi ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich sytuacjach Gabinety Cukrowa zapewnia, że przekazywanie to odbywać się będzie przy zastosowaniu środków gwarantujących ich odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, przy czym przed przekazaniem danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej Gabinety Cukrowa przekażą Pani/Panu szczegółowe informacje na temat odbiorcy danych w państwie trzecim. Jeżeli przekazanie danych osobowych nie będzie następować na postawie umowy powierzenia przetwarzania, do jego dokonania może być potrzebna Pani/Pana zgoda.

9. Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 1. w przypadku udzielenia zgody  – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia;
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas wykonywania tej umowy, a następnie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 3. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas obowiązku prawnego – przez okres wynikający z przepisów prawa;
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu
 5. w związku z wewnętrznym monitoringiem wizyjnym przez okres 30 dni;
10. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie dane te są przetwarzane niezgodnie z RODO.
11. W jaki sposób mogę skorzystać z przysługujących mi praw?

Z przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych praw może Pani/Pan skorzystać po poprzez:

 1. kontakt mailowy: odo@gabinetycukrowa.pl
 2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:Gabinety Cukrowa Sp. z o.o. Ul. E. Kwiatkowskiego 1/27 lok 6 71-401 Szczecin
12. Czy przysługuje mi prawo do wniesienia skargi?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z RODO.

Scroll to Top