Gabinety Cukrowa

Regulamin Świadczenia Usług

W GABINETY CUKROWA CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA

§ 1
UWAGI WSTĘPNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady udzielania przez Gabinety Cukrowa Sp. z o.o. (dalej jako Gabinety Cukrowa) świadczeń medycznych oraz innych usług na rzecz Pacjentów.
 2. Gabinety Cukrowa jako podmiot leczniczy udzielenia świadczeń medycznych w ramach zakładu leczniczego pod nazwą Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, z siedzibą w Szczecinie przy ul. E. Kwiatkowskiego 1/27 lok 6.
 3. Gabinety Cukrowa sprawuje opiekę medyczną nad swoimi Pacjentami jedynie w zakresie w jakim udziela świadczeń medycznych.
 4. Gabinety Cukrowa sprawuje opieka medyczną nad swoimi Pacjentami jedynie przy pomocy osób wykonujących zawód medyczny oraz z potwierdzonymi kwalifikacjami i wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
 5. Usługi inne niż medyczne udzielane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, kwalifikacje i wykształcenie oraz pozwolenia i zezwolenia, w zakresie w jakim wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące.
 6. Celem nadrzędnym Gabinety Cukrowa jest prewencja w zakresie wystąpienia problemów zdrowotnych oraz wsparcie Pacjenta w utrzymywaniu prawidłowego stanu zdrowia.
 7. Warunkiem korzystania z oferowanych przez Gabinety Cukrowa usług jest uprzednie zapoznanie się ztreścią Regulaminu wraz z załącznikami i ich akceptacja.
 8. Niektóre lub część Usług oferowanych przez Gabinety Cukrowa może być świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną odbywają się zgodnie zRegulaminem Usług Elektronicznych dostępnym na stroniegabinetycukrowa.pl
 10. Gabinety Cukrowa udostępnia niniejszy Regulamin oraz Regulamin Usług Elektronicznych w postaci papierowej w miejscu świadczenia usług oraz w postaci cyfrowej na stronie internetowej gabinetycukrowa.pl .
§ 2
DEFINICJE
 1.  Ilekroć w Regulaminie użyte zostało jedno z poniższych pojęć, należy przez to rozumieć:
 1. Dane Osobowe – wszelkie dane o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich danych jak imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, adres e-mail lub używany w przestrzeni publicznej pseudonim/nick, jedna lub kilka szczególnych dla danej osoby cech lub właściwości określających fizyczną, psychiczną, genetyczną, fizjologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Gabinety Cukrowa – Gabinety Cukrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wykonującą działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
 3. Regulamin Usług Elektronicznych – regulamin udzielania przez Gabinety Cukrowa usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem www.gabinetycukrowa.pl
 4. Świadczenia Zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 5. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika (Pacjenta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 7. Usługa – świadczenie zdrowotne lub świadczenie o innym niż medyczne charakterze, w tym także świadczenie wykonywane drogą elektroniczną, przez Gabinety Cukrowa na rzecz Pacjenta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminie Usług Elektronicznych.
 8. Pacjent – osoba zwracająca się do Gabinety Cukrowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Gabinety Cukrowa;
§ 3
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. W Gabinety Cukrowa Usługi w postaci świadczeń zdrowotnych wykonywane są na rzecz Pacjenta przez personel uprawniony do ich wykonywania z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z innymi wymaganiami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 2. Gabinety Cukrowa zapewnia, że osoby, które biorą udział w przetwarzaniu Danych Osobowych Pacjenta, zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy, w tym także po ustaniu współpracy z Gabinety Cukrowa oraz po śmierci Pacjenta.
 3. Usługi w postaci konsultacji medycznych z osobami wykonującymi zawód medyczny oraz innymi specjalistami, a także przesyłanie wyników badań, mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, zgodnie z Regulaminem Usług Elektronicznych, o ile ze względu na ich charakter oraz indywidualną sytuację Pacjenta nie sprzeciwiają się temu wskazania aktualnej wiedzy medycznej, wymogi należytej staranności lub względy bezpieczeństwa.
 4. Pacjent może poinformować Gabinety Cukrowa osobiście w miejscu udzielania świadczeń, telefonicznie pod numerem telefonu 510 777 639 oraz drogą mailową na adres rejestracja@gabinetycukrowa.pl, o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach lub naruszeniach mogących stanowić zagrożenie dla niego lub innych osób korzystających z Usług Gabinety Cukrowa, w tym także zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych.
 5. Pacjenci uprawnieni są do korzystania z poszczególnych Usług udzielanych przez Gabinety Cukrowa po zapisaniu się na nie osobiście w siedzibie Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, w Szczecinie przy ul. E. Kwiatkowskiego 1/27 lok. 6, telefonicznie na numer 510 777 636, mailowo: rejestracja@gabinetycukrowa.pl lub za pośrednictwem udostępnianego systemu rezerwacji, a także za pośrednictwem serwisu www.znanylekarz.pl.
 6. Pacjentowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z Usługi świadczonej przez Gabinety Cukrowa w pierwszym wolnym terminie.
 7. Gabinety Cukrowa zastrzegają, że nie wszystkie świadczone Usługi stanowią świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów prawa.
 8. Usługi niestanowiące świadczeń zdrowotnych nie zastępują świadczeń zdrowotnych i opieki sprawowanej przez osoby wykonujące zawód medyczny, w szczególności lekarzy. Usługi o takim charakterze stanowią uzupełnienie postępowania medycznego mające na celu zapewnienie kompleksowej, wszechstronnej opieki nad Pacjentem.
 9. Jeżeli podczas korzystania z Usługi Pacjent odczuje pogorszenie stanu zdrowia lub pojawią się nowe, wcześniej niezaobserwowane i niezgłaszane problemy zdrowotne, Pacjent powinien niezwłocznie poinformować o tym osobę świadczącą Usługę.
§ 4
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
 1. Umowę uznaje się za zawartą najpóźniej z chwilą opłacenia przez Pacjenta opłaty z tytułu planowanej lub udzielonej przez Gabinety Cukrowa Usługi.
 2. Gabinety Cukrowa ma prawo odmówić udzielania świadczenia lub dalszych świadczeń na rzecz Pacjenta, jeżeli:
  1. Pacjent lub towarzysząca mu osoba jest agresywna, zachowuje się w sposób wulgarny, obraźliwy, uniemożliwiający udzielanie usług, w tym także innym pacjentom lub w sposób narażający personel Gabinety Cukrowa lub innych Pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia albo na powstanie istotnej szkody w mieniu;
  2. Pacjent co najmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie stawił się na umówioną wizytę w siedzibie Gabinety Cukrowa
 3. Odmowa udzielenia świadczenia wymaga adnotacji w dokumentacji medycznej Pacjenta, jeżeli taka istnieje lub adnotacji w Rejestrze Odmowy Udzielania Usług, prowadzonego przez Gabinety Cukrowa oraz przekazaniu Pacjentowi tej informacji, w zależności od podstawy odmowy udzielania świadczeń, w formie ustnej, elektronicznej na podanego przez Pacjenta maila.
 4. Cennik Usług znajduje się na stronie gabinetycukrowa.pl oraz dostępny jest w miejscu świadczenia usług.
§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OC
 1. Gabinety Cukrowa posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych, w zakresie i rozmiarze nie mniejszym, niż to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Gabinety Cukrowa, wobec Pacjentów, ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych, na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. W miejscu świadczenia usług Gabinety Cukrowa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta pozostawione w miejscach ogólnie dla Pacjentów dostępnych.
 4. Pacjent ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego Dane Osobowe, w szczególności dane o stanie zdrowia, są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 6
ZASADY UDZIELANIA USŁUG
 1. Usługi oferowane przez Gabinety Cukrowa należą do ambulatoryjnych świadczeń medycznych przez co przeznaczone są dla osóbm, które:
  1. nie wymagają pobytu w szpitalu;
  2. nie są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
  3. nie są w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego;
  4. nie są w zaawansowanym stadium choroby przewlekłej, uniemożliwiającym lub w sposób istotny utrudniającym udzielanie świadczeń przez Gabinety Cukrowa w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności oraz zgodność świadczeń medycznych z aktualną wiedzą medyczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku chorób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 Gabinety Cukrowa może udzielać Usług na rzecz Pacjenta, z tym zastrzeżeniem, że decyzja o rodzaju i zakresie świadczonych Usług odbywa się w porozumieniu z Pacjentem i wymaga pisemnej zgody zarówno Pacjenta jak i lekarza, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Gabinety Cukrowa zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy Pacjentom tego wymagającym, z tym zastrzeżeniem, że Gabinety Cukrowa nie jest zobowiązana do transportowania Pacjentów do innych placówek medycznych, w tym np. do oddziałów ratunkowych.
 4. W miejscu udzielania przez Gabinety Cukrowa świadczeń na rzecz pacjentów, Pacjentowi przysługują prawa pacjenta określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub wynikające z innych aktów prawnych.
 5. Informacja o prawach pacjenta dostępna jest w miejscu świadczenia usług oraz na stronie www.gabinetycukrowa.pl
§ 7
SKARGI, WNIOSKI, REKLAMACJE
 1. Pacjentom przysługuje prawo zgłaszania skarg, wniosków, zapytań, uwag i reklamacji (zwanych dalej Petycjami) w związku udzielanymi przez Gabinety Cukrowa Usługami.
 2. Petycje niezależnie od ich rodzaju Pacjent może zgłaszać osobiście w siedzibie Gabinety Cukrowa, telefonicznie pod numerem 510 777 636 lub drogą mailową na adres rejestracja@gabinetycukrowa.pl
 3. Petycja powinna zawierać co najmniej takie dane jak:
  1. Imię i nazwisko, PESEL, adres mailowy, telefon kontaktowy lub adres do korespondencji – w zależności od wybranej przez Pacjenta formy komunikacji;
  2. Zwięzłe przedstawienie treści Petycji wraz z uzasadnieniem, w tym w szczególności datę i miejsce oraz przebieg zdarzenia uzasadniającego złożenie Petycji, chyba, że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązujących;
  3. Wskazanie proponowanego przez Pacjenta rozstrzygnięcia petycji, w szczególności wskazanie oczekiwanych ze strony Gabinety Cukrowa działań;
 4. Rozpatrzenie Petycji następuje w możliwie najszybszym terminie, w formie odpowiadającej formie jej zgłoszenia (tj. ustnej, telefonicznej lub elektronicznej lub pisemnej), nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych, od dnia jej otrzymania, chyba, że przepisy prawa przewidują inny termin, wówczas w terminie przewidzianym przepisami prawa.
 5. Jeżeli podane w Petycji dane, informacje lub okoliczności wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, Gabinety Medyczne zwraca się do autora Petycji, o jej stosowne uzupełnienie.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 termin, o którym mowa w ust. 4, liczy się od dnia otrzymania przez Gabinety Cuudzielenia uzupełnienia Petycji.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług, według cennika operatora świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany związanej z zakresem świadczonych przez Gabinety Cukrowa Usług, zmiany związanej z rodzajem świadczonych Usług oraz zmiany dotyczącej wymagań technicznych.
 3. Gabinety Cukrowa informuje Pacjentów o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez udostepnienie stosownej informacji w miejscu świadczenia usług, na stronie www.gabinetycukrowa.pl lub w drodze mailowej.
 4. Gabinety Cukrowa korzysta z podwykonawców krajowych i zagranicznych w ramach wykonywania poszczególnych Usług i innych czynności związanych z Usługami, przestrzegając wynikających z tej współpracy przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Gabinety Cukrowa, a Pacjentem, związane ze świadczeniem Usług na będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2023r. i dotyczy Umów zawieranych od dnia jego wejścia w życie.
Scroll to Top