Gabinety Cukrowa

Regulamin Organizacyjny

Spis treści

 1. ROZDZIAŁ I – Zakres regulacji
 2. ROZDZIAŁ II – Miejsce i czas udzielania świadczeń
 3. RODZIAŁ III – Cele i zadania Podmiotu
 4. RODZIAŁ IV – Rodzaj prowadzonej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń
 5. ROZDZIAŁ V – Przebieg procesu udzielania świadczeń, w tym świadczeń odpłatnych
 6. RODZIAŁ VI – Organizacja i zadania komórek organizacyjnych
 7. ROZDZIAŁ VII – Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi
 8. ROZDZIAŁ VIII – Warunki współdziałania z innymi podmiotami
 9. ROZDZIAŁ IX – Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz pobierania opłat za jej udostępnianie
 10. RODZIAŁ X – Prawa pacjenta
 11. ROZDZIAŁ XI – Wnioski i skargi
 12. ROZDZIAŁ XII – Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I
Zakres regulacji

§1
 1. Niniejszy regulamin organizacyjny (zwany dalej: ,,Regulaminem”) GABINETY CUKROWY CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA, zwanego dalej Centrum, zawiera zbiór zasad regulujących wewnętrzne funkcjonowanie Centrum oraz określających sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele i zadania Centrum,
  2. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
  3. rodzaj prowadzonej przez Centrum działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  4. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
  5. strukturę organizacyjną Centrum
  6. organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Centrum oraz warunki współdziałania tych jednostek i komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,
  7. sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi Podmiotu,
  8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
  10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
  11. składanie skarg i wniosków przez Pacjentów
§2
 1. Podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej jest spółka pod firmą Gabinety Cukrowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Szczecinie, zwana dalej Podmiotem lub Podmiotem Leczniczym wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0001039068, posiadająca numer NIP: 8522694773; REGON:
 2. Spółka prowadzi działalność leczniczą poprzez zakład leczniczy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pod nazwą Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka wpisane do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi 000000266209.
§3
 1. Gabinety Cukrowa Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:
  1. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
  3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  4. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  5. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych
  6. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym w dziedzinie ginekologii i położnictwa, pediatrii, radiologii oraz świadczenia diagnostyczno – zabiegowe.

ROZDZIAŁ II
Miejsce i czas udzielania świadczeń

§4
 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot jest Centrum, znajdujące się w Szczecin, przy ul. E. Kwiatkowskiego 1/27 lok. 6.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 20:00.
 3. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych określa Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Centrum oraz ochrony mienia, w pomieszczaniach ogólnodostępnych, prowadzony jest monitoring za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu.
 5. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu wykorzystywane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia nagrania.
 6. Po okresie, o którym mowa w ust. 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane ich zachowanie.
 7. Nagrania obrazu, o których mowa w ust. 4 odnoszą się wyłącznie do miejsc ogólnodostępnych w Centrum, w wyłączeniem pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i gabinetów.

ROZDZIAŁ III
Cele i zadania Podmiotu

§5
 1. Celem Podmiotu jest:
  1. podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
  2. podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
 2. Zadaniem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w §7 Regulaminu.
 3. Cele i zadania Podmiotu są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych metod profilaktyki i leczenia zdrowia, a także poprzez podnoszenie poziomu świadczonych usług i promocję zdrowia.
§6
 1. Zadania określone w Regulaminie wykonywane są przez personel medyczny Podmiotu, posiadający wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane stosowne kwalifikacje potwierdzone certyfikatami.
 2. Pomieszczenia oraz wyposażenie Centrum w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującym, w tym wymaganiom norm technicznych, wymaganiom norm sanitarnych oraz standardom określonym w odrębnych przepisach dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
 3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych z poszanowaniem praw pacjenta, które udostępnia Pacjentom w postaci Karty Praw Pacjenta.
 5. Karta Praw Pacjenta udostępniania jest w Centrum, w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz umieszczona jest na stronie www.gabinetycukrowa.pl.

ROZDZIAŁ IV
Rodzaj prowadzonej działalności oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§7
 1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Podmiot obejmuje:
  1. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej;
  3. badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i dalszego postępowania leczniczego;

ROZDZIAŁ V
Przebieg procesu udzielania świadczeń, w tym świadczeń odpłatnych

§8
 1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych:
  1. odpłatnie zgodnie z cennikiem świadczenia usług opublikowanym na gabinetycukrowa.pl oraz dostępnym w miejscu udzielania świadczeń;
  2. nieodpłatnie w przypadku świadczeń udzielanych osobie potrzebującej natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, gdy zostanie wykazane, że pacjent nie miał innej możliwości uzyskania pomocy.
 3. Rejestracja pacjentów na wizyty w Centrum odbywa się:
  1. stacjonarnie w miejscu świadczenia usług
  2. telefonicznie
  3. online, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych udostępnianych przez Centrum systemów;
 4. Udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie internetowej www.gabinetycukrowa.pl
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymagającej osobistej obecności pacjenta możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta, a w przypadkach wskazanych w przepisach także przedstawiciela ustawowego pacjenta, bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany, w rejestracji Centrum po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem pacjenta.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są:
  1. dostępnymi metodami i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;
  2. z zastosowaniem wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
  3. z należytą starannością;
  4. zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  5. z poszanowaniem praw pacjenta;
  6. z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu;
 7. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 7, wykonywane są osobiście przez personel lekarski, personel pielęgniarski lub przez inne osoby wykonujące zawód medyczny posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikające z przepisów odrębnych.
 8. Informacje o godzinach i miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych  zakresach świadczeń, nazwiska lekarzy, a także informacje na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych umieszczane są w Centrum w miejscach ogólnie dostępnych.
 9. W przypadku Pacjentów małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia woli lub wiedzy związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych są składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego oraz z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 10. Przed udzieleniem odpłatnego świadczenia Pacjent zostaje poinformowany o kosztach związanych z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi.
 11. Opłaty za udzielane świadczenia mogą być wnoszone w formie gotówki lub przy użyciu karty płatniczej, w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu, w formie przelewu na podstawie faktury VAT podpisanej przez pacjenta.
 12. Świadczenia zdrowotne, za które są pobierane opłaty:
  1. udzielane są w terminach uzgodnionych z pacjentem, charakteru przypadku oraz wskazań medycznych;
  2. mogą być udzielane na podstawie lub bez skierowania od innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

ROZDZIAŁ VI
Organizacja i zadania komórek organizacyjnych

§9
 1. W skład Centrum, udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. poradnia ginekologiczno – położnicza
  2. poradnia pediatryczna
  3. gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 2. Do zadań komórek organizacyjnych należy sprawowanie opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności poprzez udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.
 3. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym.

ROZDZIAŁ VII
Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi

§10
 1. Działalnością Podmiotu kieruje zarząd Gabinety Cukrowa sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie będący kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej (dalej jako: „Kierownik”).
 2. Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
 3. Kierownik wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Kierownik może powoływać kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Dyrektora Centrum.
 5. Kierownik podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Centrum, w szczególności dotyczące:
  1. zarządzania personelem Centrum, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób;
  2. zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych,
  3. kierowania pracą podległej części (lub całości) Centrum;
  4. rozdziału zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia praca bieżącą bezpośrednich wykonawców;
  5. nadzoru nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy;
  6. nadzoru służbowego nad wykonywaniem przez podległe osoby poszczególnych zadań;
  7. udzielania wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych personelowi;
  8. nadzoru nad warunkami pracy personelu, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  9. przestrzegania oraz nadzorowania przestrzegania przez personel Centrum przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;
  10. opiniowania kandydatów do pracy lub współpracy;
 6. W Centrum funkcjonują następujące stanowiska medyczne:
  1. Lekarz (w tym ginekolog- położnik, pediatra, radiolog);
  2. Pielęgniarka;
 7. W Centrum funkcjonują następujące stanowiska niemedyczne:
  1. asystentka medyczna
  2. recepcjonistka
  3. neurologopeda
 8. Do podstawowych obowiązków w ramach sprawowania poszczególnych stanowisk medycznych należy, odpowiednio:
  1. W przypadku lekarza:
   1. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;
   2. edukacja pacjentów;
   3. wystawianie opinii i zaświadczeń, wystawianie recept, kierowanie pacjentów na dodatkowe konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania;
   4. prowadzenie dokumentacji medycznej;
  2. W przypadku pielęgniarki:
   1. realizacja zleceń lekarskich w procesie opieki nad pacjentem;
   2. rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
   3. samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń;
   4. prowadzenie dokumentacji medycznej;
   5. edukacja pacjentów;
 9. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków na stanowiskach niemedycznych określają umowy zawarte z osobami zatrudnionymi na poszczególnych stanowiskach, z tym, że do podstawowych obowiązków należy:
  1. w przypadku asystentki medycznej:
   1. zapisywanie w dokumentacji medycznej podawanych przez lekarza informacji;
   2. prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie w jakim nie należy to do obowiązków lekarza lub pielęgniarki,
   3. pobieranie opłat od pacjentów za udzielonej świadczenia medyczne;
  2. w przypadku recepcjonistki:
   1. rejestracja pacjentów na wizyty;
   2. weryfikacja tożsamości pacjentów;
   3. prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie w jakim nie należy to do obowiązków lekarza lub pielęgniarki;
   4. pobieranie opłat od pacjentów za udzielone świadczenia medyczne;
  3. w przypadku neurologopedy:
   1. prowadzenie terapii i rehabilitacji pacjentów;
   2. wykonywanie badań neurologopedycznych
   3. diagnostyka zaburzeń mowy

ROZDZIAŁ VIII
Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§11
 1. Podmiot może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Podmiot udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

ROZDZIAŁ IX
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz pobierania opłat za jej udostępnienie

§12
 1. Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną pacjentów korzystających z udzielanych przez podmiot leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej na zasad określonych przepisami prawa.
 2. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w formie cyfrowej i/lub w formie papierowej zapewniając jednocześnie ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji oraz udostępnia ją zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§13
 1. Wpisu w dokumentacji medycznej dokonuje się w trakcie lub niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.
 2. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu.
 3. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według ICD-10.
§14

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

 1. oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych;
 2. oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
 3. oświadczenie Pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
§15
 1. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta;
  2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  3. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli
  4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w tym wojewodom, konsultantom krajowy, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra, organom samorządów zawodów medycznych, medycznym towarzystwom naukowym, uczelniom medycznym, instytutom badawczym, specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  5. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań;
  6. Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych
  7. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
  8. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.
  9. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
  10. podmiotom prowadzącym rejestr usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
  11. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta
  12. Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
  13. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania
  14. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  15. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  16. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
  17. innym podmiotom wskazanym w ustawie z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz w zakresie w niej określonym.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.
 3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie a pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 4. Podmiot w ramach Centrum prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
  1. imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
  2. sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
  3. zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
  4. imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
  5. imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
  6. datę udostępnienia dokumentacji medycznej
 5. Wydanie Pacjentowi wyniku (-ów) niezwłocznie po wizycie nie jest traktowane jako udostępnienie dokumentacji medycznej i nie wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 4
 6. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej określona jest w cenniku udostępnianym pacjentom w miejscu świadczenia usług w Centrum oraz na stronie gabinetycukrowa.pl
 7. Wysokość opłaty określona w cenniku za udostępnienie dokumentacji medyczny odpowiada każdorazowo maksymalnej dopuszczalnej opłacie przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązujących.
 8. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie;
  2. w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
  3. w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta
  4. w związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego
  5. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

ROZDZIAŁ X
Prawa Pacjenta

§16
 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
  1. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
  2. pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.
 3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 4. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia innym osobom.
 5. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji o jego stanie zdrowia.
 6. Po uzyskaniu przez pacjenta informacji o jego stanie zdrowia, Pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 7. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia Pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (klauzula sumienia).
 8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach Centrum udzielający świadczeń zdrowotnych.
 9. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, a po uzyskaniu takiej informacji Pacjent ma Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 10. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
 11. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Uprawnienie to doznaje ograniczeń między innymi w sytuacji, gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia Pacjenta i innych osób lub zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
 12. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 13. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 14. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki Pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 15. Karta praw pacjenta udostępniana jest w miejscach powszechnie dostępnych w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych w Centrum.
§17
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają innym powszechnie obowiązującym normom prawnym w zakresie praw Pacjenta.
 2. Pacjent korzystający ze świadczeń w Centrum podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu organizacyjnego i jest zobowiązany stosować się do jego postanowień.
§18
 1. Pacjent powinien zachować się kulturalnie oraz nie zakłócać spokoju innym Pacjentom oraz personelowi Centrum.
 2. Pacjent ma obowiązek stosować się do zaleceń osób wykonujących zawód medyczny oraz współpracować z personelem Centrum w wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy stanu zdrowia Pacjenta.
§19

Pacjent nie ma prawa:

 1. żądać od personelu świadczenia usług osobistych, niezwiązanych z udzielanym świadczeniem zdrowotnym.
 2. zakłócać pracy personelowi Centrum.
 3. wnosić na teren Centrum przedmiotów odużych rozmiarach, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 4. wprowadzać na teren Centrum zwierząt (nie dotyczy psów-przewodników).
 5. prowadzić na terenie Centrum akwizycji, zbiorek pieniężnych, rozdawać ulotek, umieszczać plakatów i ogłoszeń – bez uzyskania zgody.
 6. uprawiać na terenie Centrum gier hazardowych, spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów w tym elektronicznych oraz zajmowania się działalnością handlową.

ROZDZIAŁ XI
Wnioski i skargi

§20

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące organizacji i funkcjonowania Podmiotu lub Centrum, przestrzegania praw pacjenta, udzielania lub nieudzielania świadczeń medycznych oraz ich jakości czy wykonywania lub niewykonywania działalności leczniczej, Pacjent ma prawo składać do Kierownika.

§21

Pacjent, w przypadku naruszenia jego praw, ma prawo do skargi do:

 1. Rzecznika Praw Pacjenta,
 2. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 3. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych;
 4. Rzecznika Praw Pacjenta

- na zasadach określonych w przepisach dotyczących działalności tych podmiotów

§22
 1. Pacjent może złożyć skargę lub wniosek na piśmie za pośrednictwem operatora usług pocztowych, internetowych lub osobiście w godzinach pracy Centrum.
 2. Skargi i wnioski, w których wnioskodawca nie podał co najmniej imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie mu odpowiedzi pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Kierownik przyjmuje osobiście interesantów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.
 4. Skargi są rozpoznawane na piśmie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni.
 5. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków przestrzega się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

§23
 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy oraz zarządzenia Kierownika, jeżeli zostały wprowadzone.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osób Pacjentom towarzyszącym.
 3. Zmiany i uzupełnienia do Regulaminu wprowadzane będą na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego lub zakładu leczniczego oraz zmian w zakresie przepisów powszechnie obowiązujących.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Kierownika.
Scroll to Top